Kinderen & Jongeren

Eva Dielis

kinder – en jeugdpsychotherapeut

Eva Dielis is kinder – en jeugdpsychotherapeut BIG (89923416116) en sinds 2018 verbonden aan de praktijk. Daarvoor heeft ze tien jaar gewerkt als gedragswetenschapper bij een ambulante instelling voor jeugd-ggz en jeugdzorg. Eva heeft ontwikkelingspsychologie gestudeerd aan de Radboud Universiteit Nijmegen en opvoedingsondersteuning aan de Universiteit van Amsterdam. Daarna heeft zij de opleiding tot psychotherapeut gevolgd aan de RINO in Utrecht. Eva omschrijft zichzelf als een zeer betrokken en analytisch persoon die het inspirerend vindt om samen met de cliënt en diens omgeving uit te zoeken wat er nodig is om de ontwikkeling van een kind of jongere weer op gang te brengen. Zij werkt onder meer met spelpsychotherapie, imaginaire exposure, elementen van schematherapie en elementen van DDP. Zij behandelt onder andere gedragsproblemen, traumatische gebeurtenissen, adoptie- en pleegzorgproblemen, angst, somberheid, problemen in het gezin, sociale problemen en identiteitsproblemen. Eva is lid van de LVVP, NVVP en VKJP.

Linda Klein

klinisch psycholoog, kind en jeugd

Linda Klein is in 1996 afgestudeerd als orthopedagoge. Zij heeft zich daarna als Klinisch Psycholoog BIG gespecialiseerd in kinder- en jeugdpsychotherapie en ouderbegeleiding. In haar werk combineert zij diverse technieken, zoals spelpsychotherapie, EMDR (traumabehandeling voor kinderen en jongeren) en hechtingsgerichte gezinstherapie. Zij behandelt kinderen en jongeren met uiteenlopende al langer bestaande klachten die zijn vastgelopen op meerdere levensgebieden. Vaak is er al eerder hulpverlening geweest. Kinderen, jongeren en ouders met levenslust en vertrouwen verder te laten gaan, is haar passie en focus. Linda is supervisor en leertherapeut voor de Vereniging voor Kinder- en Jeugdpsychotherapie (VKJP) en docent bij de RINO voor de Speltherapie opleiding. Linda is BIG-geregistreerd klinisch psycholoog (19055113025), psychotherapeut (19055113016) gezondheidszorgpsycholoog, orthopedagoog-generalist (39055113031) en geregistreerd EMDR Practitioner. Zij is lid van de NVO, LVVP, VEN (EMDR) en VKJP.

Ruth Verhoog

kinder - en jeugdpsychotherapeut

Ruth Verhoog is sinds 2022 verbonden aan de praktijk als psychotherapeut kind en jeugd. In haar werk maakt zij onder andere gebruik van spelpsychotherapie, EMDR en MBT. Zij heeft eerder bij een grote GGZ instelling gewerkt waar zij verschillende werkzaamheden heeft vervuld (individueel (spel)psychotherapeut, ouderbegeleider, groepstherapeut MBT, crisisdienst). Daarnaast heeft zij een aantal jaren vanuit haar eigen praktijk middels Equine Assisted Therapy (EAT; therapie met behulp van het paard) gewerkt. In haar werk is Ruth erop gericht dat het kind / de jongere en diens ouders / opvoeders weer samen met voldoende vertrouwen en veerkracht verder kunnen. Hierbij kan de focus in behandeling meer liggen op herstel, meer op leren omgaan met of een combinatie daarvan.
Ruth is BIG geregistreerd psychotherapeut kind en jeugd (29920446216) en GZ-psycholoog (09920446225). Daarnaast is ze EMDR therapeut en geregistreerd MBT basistherapeut. Zij behandelt onder andere gedragsproblemen, traumatische gebeurtenissen, adoptie- en pleegzorgproblemen, angst, somberheid, problemen in het gezin, sociale problemen en identiteitsproblemen. Zij is lid van de NVP en de LVVP.

Volwassenen

Arianne Beeftink

Klinisch psycholoog/ psychotherapeut, volwassenen

Arianne Beeftink werkt per oktober 2020 bij Psychotherapeuten Team Bussum. Zij is opgeleid als cognitief gedragstherapeut en schemagericht therapeut. In haar behandelingen vindt ze het belangrijk om ruimte te geven aan gevoelens en stil te staan bij emotionele behoeften, en meer zicht te krijgen op patronen. Om van hieruit een gezonde manier van omgaan met deze behoeften en gevoelens te versterken. Hierbij maakt ze gebruik van ervaringsgerichte oefeningen. Ook past ze EMDR toe om bijvoorbeeld de emotionele impact van traumatische of ingrijpende ervaringen uit het verleden te verminderen. Arianne behandelt verschillende klachten zoals posttraumatische stressklachten, depressie, angstklachten en persoonlijkheidsproblemen. Ze is geregistreerd als klinisch psycholoog (BIG 19050969325) en psychotherapeut (BIG 39050969316). Arianne is lid van VGCt, VEN (EMDR), NVP, Vereniging voor Schematherapie en LVVP.

Loes Gijsen

klinisch psycholoog en psychotherapeut, volwassenen

Loes Gijsen werkt sinds 2010 bij onze praktijk. Zij is afgestudeerd als klinisch psycholoog en psychotherapeut. Loes is opgeleid als cliëntgericht psychotherapeut en EFT therapeut en als gedragstherapeut. Daarbij maakt zij gebruik van technieken als EFT, EMDR, mindfullness of schemagericht als dit passend is. Zij heeft een ruime ervaring als psycholoog en psychotherapeut bij verschillende instellingen en op verschillende gebieden. Haar specialisme en affiniteit ligt bij (vroeg kinderlijk psychotrauma) posttraumatische stress stoornis, depressie, angsten, psychosomatiek en persoonlijkheidsproblemen. Belangrijk voor Loes is echter de persoon die zij voor zich heeft. Zij richt zich op het begrijpen van iemand en samen te zoeken naar een betere kwaliteit van leven. Loes is BIG-geregistreerd psychotherapeut, klinisch psycholoog en gezondheidszorgpsycholoog (19018073925). Zij is lid van VPEP, VEN (EMDR), VGCt, LVVP en NIP.

Prien Goederee

klinisch psycholoog en psychotherapeut, volwassenen

Prien Goederee werkt sinds 2003 bij het Psychotherapeuten Team Bussum. Zij is afgestudeerd als klinisch psycholoog en psychotherapeut . Vóór 2003 was zij werkzaam binnen diverse afdelingen van een grote GGZ-instelling (onder andere opname, kliniek, polikliniek en ambulante zorg) en heeft zij gewerkt als freelance rapporteur Pro Justitia tot 2014. Zij heeft zich gespecialiseerd in Emotion Focused Therapie (EFT). Prien werkt voornamelijk vanuit een cliëntgerichte en persoonsgerichte experiëntiele benadering met zowel (echt)paren als individueel. Haar benadering is gericht op het achterhalen en (her)bewerken van vastgelopen emotionele processen die een belemmering vormen in het huidige functioneren en/of een stagnatie in de ontwikkeling vormen van het individu, in diens levensdoelen en relaties. Zij behandelt klachten o.a. van angst- en stemmingsstoornissen, psychosomatische klachten, hechtingsstoornissen en interpersoonlijke problematiek. Prien is BIG-geregistreerd als psychotherapeut, klinisch psycholoog en gezondheidszorgpsycholoog (69049883025). Ze is lid van de LVVP en NIP.

Christine Roth

psychotherapeut en gezondheidszorgpsycholoog, volwassenen

Christine Roth is sinds 2013 verbonden aan de praktijk. In 2012 heeft ze de opleiding tot integratieve psychotherapeut afgerond. Zij heeft de meeste affiniteit met persoonsgerichte experiëntiële psychotherapie; een methode waarin de persoon centraal staat en die gericht is op groei en ontwikkeling. In de therapie spelen emoties een belangrijke rol: het herkennen, begrijpen, uiten en reguleren van emoties. Bij de behandeling maakt ze gebruik van technieken uit de Emotion Focused Therapy en de schematherapie en kan ze EMDR toepassen. Christine is BIG geregistreerd Gezondheidszorgpsycholoog (19061363725) en Psychotherapeut (19061363725). Christine biedt therapie aan mensen die kampen met psychische klachten zoals depressie, angst, posttraumatische stressstoornis of persoonlijkheidsproblematiek. Zij is lid van de LVVP en belangstellend lid van de VPeP.

Mirjam van der Ziel

psychotherapeut en gezondheidszorgpsycholoog, volwassenen

Mirjam van der Ziel is sinds 2003 werkzaam als psychotherapeut. Opgeleid als integratief psychotherapeut werkt zij voornamelijk cliëntgericht en experiëntieel, gecombineerd met EFT, EMDR en Mindfulness gerelateerde interventies. In haar werk vormt de gedachte dat mensen een intrinsieke behoefte hebben om zichzelf te zijn en zich te ontwikkelen, een belangrijk uitgangspunt. Psychische problemen en klachten kunnen ontstaan als gevolg van een gestagneerd proces van zelfontwikkeling. In haar aanpak focust Mirjam zich op het onderzoeken en herstellen van relaties met zichzelf en anderen. Mirjam behandelt o.a. met stemmings- en angstklachten, trauma en hechtingsproblematiek, psychosomatische problematiek en interpersoonlijke problemen. Voordat zij het team van PTB kwam versterken was zij 5 jaar werkzaam bij Spel Waterland Amstelland en vervolgens 10 jaar bij Spel Gooi en Vechtstreek in Bussum. Mirjam is BIG geregistreerd Psychotherapeut (89059931616) en BIG geregistreerd Gezondheidszorgpsycholoog (69059931625). Zij is lid van de LVVP en NIP.